קו ירוק

גרינליין

גביש הוא חברה מובילה בתחום של מערכות בקרהלשוק החקלאי . אנו מייצרים תוכנה וציוד הפועל , צגיםושולט בתפקודים רבים בחממות , רפתותוחוות דגים . הגביש הואחברה המובילה בתחום הבקרה . מערכותלשוק החקלאי . אנו מייצרים תוכנה וציוד הפועל , צגיםושולט בתפקודים רבים בחממות , רפתותוחוות דגים .